Betingelser

Anvendelse
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra gullogcigarer.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Definisjon
Med «kjøper» menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra gullogcigarer.no.

Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift (mva/»moms») hvis ikke annet er bemerket.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det er kjøperens ansvar å holde seg oppdatert om gjeldende priser. gullogcigarer.no kan imidlertid ikke endre prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. gullogcigarer.no forplikter seg til å levere varen til avtalt pris.

Produktinformasjon
gullogcigarer.no vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra gullogcigarer.no eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor gullogcigarer.no fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt.

Mangler i leveranse
Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til gullogcigarer.no i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til gullogcigarer.no hvis eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom gullogcigarer.no gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (inntil 10 dager). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre, normalt 5 – 7 dager ekstra. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. gullogcigarer.no vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, faks eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke gullogcigarer.no opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge gullogcigarer.no sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller gullogcigarer.no skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Befraktning
Alle varer til privatpersoner og firmaer sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. gullogcigarer.no velger billigste befraktningsmåte, men står fritt i å velge annen befrakter. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av gullogcigarer.no. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for gullogcigarer.no blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Betaling/kreditt
Tilnærmede fraktutgifter til den faktiske fraktkostnaden, pluss gebyrer, faktureres kjøperen sammen med leveransen av varen. Hvis befrakterfirmaet som, ikke kan tilby tjenesten tilsvarende Postens tjeneste «postoppkrav», må varen forskuddsbetales. Kreditt til privatpersoner gis kun etter minimum ett års fast kundeforhold. Bedriftskunder kan innvilges kreditt ved at kredittsøknad utfylles og returneres sammen med siste års regnskap. Vår regnskapsavdeling vil da vurdere kreditt og kredittlimit. gullogcigarer.no forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad om kreditt uten gi begrunnelse for avslaget. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt til firmaer/privatpersoner og 30 dagers kreditt til offentlige institusjoner. Det sendes ut 2 purringer for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette.

Salgspant
gullogcigarer.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: gullogcigarer.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i vesentlig samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges sum av følgende: 300 kroner i gebyr for uavhentet vare, dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til gullogcigarer.no med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Dokumentasjon ved forsendelser
Alle forsendelser til gullogcigarer.no vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. Forsendelsen til gullhandel.no/gullhandel.no skal skje kostnadsfritt for gullogcigarer.no. Pakker som er sendt i oppkrav eller «mottaker betaler, frakt» vil ikke bli hentet ut.

Tvister
Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Ålesund Byrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.